Hudební nauka

Hudební nauka je společná kolektivní výuka pro všechna studijní zaměření hudebního oboru. Cílem výuky je poskytnout žákům ucelený přehled potřebných teoretických znalostí a inspirovat je k samostatnému přemýšlení o hudbě. Žáci se seznamují s veškerou pro hudební interpretaci potřebnou teorií. Díky HN je výuka na zvolený nástroj rychlejší a efektivnější

V 1. ročníku navazuje výuka na vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Přípravná hudební výchova. Ve 2. až 4. ročníku se žáci zaměřují především na získání znalostí, které uplatní při studiu zvoleného hudebního nástroje nebo zpěvu. Výuka v 5. ročníku obsahuje témata z různých oblastí současné hudby a vzdělávací obsah je nastaven tak, aby žáky inspiroval k hledání hlubších souvislostí v oblasti umění.

Hudební nauka je pro všechny žáky hudebního oboru do 5. ročníku (včetně) POVINNÁ.

Žáci, kteří mají ze závažných důvodů povolen ředitelem školy individuální plán v předmětu Hudební nauka, se dostaví k napsání testu či ústní zkoušce ke konci každého pololetí. Na čtvrtletní klasifikaci přinesou vyplněné pracovní listy. Žáci, kteří se nedostaví k napsání testu či ústní zkoušce ve stanovený den a čas, nebudou klasifikováni a nemohou tudíž pokračovat ve studiu.

Vyučující:

Lucie Ritzerová ( ZUŠ Nová Role )

Petr Samec ( ZUŠ Nové Sedlo )