Výtvarný obor

Vzdělávací obsah výtvarného oboru vychází z RVP ZUV a je členěn do vzájemně provázaných a podmiňujících se oblastí Výtvarná tvorba, Recepce a reflexe výtvarného umění. Výuka výtvarného oboru probíhá v přípravném studiu   (1 – 2 roky), v základním studiu prvního (7 let) a druhého stupně (4 roky) a ve studiu pro dospělé. Během studia může být na základě svých schopností, studijních výsledků a doporučení učitele zařazen do vyššího ročníku nebo při přijímací zkoušce prokáže-li dostatečné dovednosti.

Studium výtvarného oboru je realizováno ve studijních zaměřeních Výtvarná tvorba a Keramika.


Studijní zaměření: Přípravné studium

Studijní zaměření Přípravné studium se uskutečňuje před I. stupněm základního studia ve vyučovacím předmětu Přípravná výtvarná výchova.

Studijní zaměření: Výtvarná tvorba

Studijní zaměření Výtvarná tvorba se uskutečňuje ve vyučovacích předmětech Plošná tvorba, Prostorová tvorba, Objektová a akční tvorba.

Základní studium I. a II. stupně

Vyučující:

Galina Vildová: ZUŠ Nová Role

Mgr. Barbora Sterziková: pobočka v Novém Sedle