Úplata za vzdělání

Úplatu za vzdĕlání i půjčovné za nástroj je možné posílat na účet školy: 2201283309/2010

Vždy uvádějte i variabilní symbol žáka.

Výše úplaty se řídí Zákonem č.561/2004 Sb. (tzv. Školský zákon) a Vyhláškou č. 71/2005 Sb. o základním uměleckém vzdělávání, § 8 a § 10, odst. 1 a 2.

O výši úplaty za vzdělávání v daném školním roce rozhoduje ředitel školy po finančním rozboru provozních nákladů minulého roku.

Úplata v žádném případě není školným = cenou za vyučovací hodinu, ale ročním příspěvkem na provozní náklady školy! Mzdové náklady jsou plně hrazeny státem.

Úplatu za vzdělávání hradí žáci pololetně

• za I. pololetí školního roku do 30. září

• za II. pololetí školního roku do 28. února

V případě, že zákonný zástupce nezletilého žáka nebo zletilý žák neuhradil úplatu za vzdělávání ve stanoveném termínu, dle vyhlášky č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání (§7, odst. 2) žák přestává být žákem školy.

V úplatě za vzdělávání jsou zahrnuty tyto položky:

• náklady na energie (tepelné i světelné) • ladění klavírů • opravy hudebních nástrojů  • spotřeba energie vypalovací keramické pece • vybavování tříd (nábytek, elektronika, nástroje...) • doplňování didaktických pomůcek • účetnictví • opravy všeho druhu apod.

Výše školného je možné stáhnout zde: